Buổi tập Yoga ngoài trời

Người đăng: New City Fitness & Yoga vào Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

 

Yoga class -the evening
Coach: Master Rahul

Người đăng: New City Fitness & Yoga vào Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

 

 

The Evening Yoga with Master Rahul – 5:30 Pm

Người đăng: New City Fitness & Yoga vào Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Master Rahul- NEWCITY FITNESS & YOGA

Người đăng: New City Fitness & Yoga vào Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020